Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe

Tiếng Nhật :: Bài học 2 Bắt đầu: Tôi nói một chút

Từ vựng

Bạn có nói tiếng Anh không?
eigo ga hanase masu ka 英語が話せますか?
Có, một chút
hai , shoushi はい、少し
Vâng
hai はい
Không
iie いいえ
Rất vui được gặp bạn
hajimemashite はじめまして
Rất vui được gặp bạn
hajimemashite はじめまして
Ông
NAME san NAME さん
NAME san NAME さん
NAME san NAME さん