اردو چینی سبق 100 الفاظ سبق

چینی :: سبق 100. آفس: فرنیچر

loading

فرہنگ :: چینی اردو

zhuō zi 桌子
ٹیبل
fèi zhĭ lŏu 废纸篓
ردی ٹوکری
yĭ zi 椅子
کرسی
yáng shēng qì 扬声器
لاؤڈ اسپیکر
qí zi 旗子
پرچم
zhè shì tā de zhuō zi mā 这是他的桌子吗?
کیا یہ اس کی میز ہے؟
xìn xī 信息
پیغام
tái dēng 台灯
لیمپ
dēng 灯
روشنی