اردو فرانسیسی سبق 77 الفاظ سبق

فرانسیسی :: سبق 77. غذا: سمندری غذا

loading

فرہنگ :: فرانسیسی اردو

Poisson (le)
مچھلی
Fruits de mer (les)
گھونگھا
Perche (la)
باس
Saumon (le)
سالمن
Homard (le)
لابسٹر
Crabe (le)
کیکڑے
Huître (la)
سیپ
Cabillaud (le)
کوڈ
Palourde (la)
کام
Crevette (la)
کیکڑے
Thon (le)
ٹیونا
Truite (la)
ٹراؤٹ
Sole (la)
سول
Requin (le)
شارک