اردو فرانسیسی سبق 41 الفاظ سبق

فرانسیسی :: سبق 41. سفر: ہوائی جہاز پر

loading

فرہنگ :: فرانسیسی اردو

Compartiment à bagages (le)
سامان والا خانہ
Tablette (la)
ٹرے میز
Couloir (le)
راستہ
Rangée (la)
قطار
Siège (le)
سیٹ
Oreiller (le)
تکیہ
Écouteurs (les)
ہیڈ فونز
Ceinture de sécurité (la)
حفاظتی بیلٹ
Altitude (la)
اونچائی
Sortie de secours (la)
باہر نکلنے کا ہنگامی راستہ
Gilet de sauvetage (le)
لائف ویسٹ
Aile (la)
ونگ
Queue (la)
دم