اردو فرانسیسی سبق 27 الفاظ سبق

فرانسیسی :: سبق 27. وقت: کیا وقت ہوا ہے؟

loading

فرہنگ :: فرانسیسی اردو

Quelle heure est-il?
کیا وقت ہوا ہے؟
À quelle heure?
کس وقت؟
Il est une heure
1:00 بجا ہے
Il est neuf heures quarante-cinq
9:45 بجا ہے
À neuf heures
9:00 بجے
À quatre heures
4:00 بجے
Midi
دوپہر
Minuit
آدھی رات
Matin (le)
صبح
Après-midi (le)
دوپہر بعد
Soir (le)
شام
Nuit (la)
رات