Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Chinese :: Aralin 109 Kompyuter: magulong pag-uusap

Bokabularyo

Aklat nang bisita
liú yán bĕn 留言本
Shopping cart
gòu wù chē 购物车
Newsgroup
xīn wén zŭ 新闻组
Sumuskribi
dìng yuè 订阅
Mga palabas na mensahe
fā chū duăn xìn 发出短信
Naka-encrypt mail
jiā mì yóu jiàn 加密邮件
Ipinadala box
fā jiàn xiāng 发件箱
Natanggal na mensahe
yĭ shān chú yóu jiàn 已删除邮件
Inbox
shōu jiàn xiāng 收件箱
Outbox
dāi fā yóu jiàn 待发邮件