Tagalog Tsino Aralin 108 Bokabularyo aralin

Tsino :: Aralin 108. Kompyuter: Email mga tuntunin

loading

Bokabularyo :: Tsino Tagalog

zì dòng huàn xíng 自动换行
Word wrap
wăng luò kōng jiān 网络空间
Cyberspace
diàn zĭ yóu xiāng dì zhĭ 电子邮箱地址
Email address
tōng xùn lù 通讯录
Address book
shōu jiàn rén 收件人
Tumatanggap
lā jī yóu jiàn 垃圾邮件
Spam
huí fù quán bù 回复全部
Tumugon sa lahat
fù jiàn 附件
Mga nakalakip na file
tiē fù shŭ 贴,附属
Akapan
zhŭ tí 主题
Paksa