Tagalog Tsino Aralin 107 Bokabularyo aralin

Tsino :: Aralin 107. Kompyuter: Bahagi ng

loading

Bokabularyo :: Tsino Tagalog

jiàn pán 键盘
Tipahan
àn niŭ 按钮
Butones
bĭ jì bĕn diàn năo 笔记本电脑
Laptop na computer
tiáo zhì jiĕ diào qì 调制解调器
Modem
shŭ biāo àn jiàn 鼠标按键
Pindutan ng mouse
shŭ biāo diàn 鼠标垫
Mouse pad
shŭ biāo 鼠标
Mouse
shù jù kù 数据库
Database
jiăn tiē băn 剪贴板
Clipboard