Tagalog Tsino Aralin 106 Bokabularyo aralin

Tsino :: Aralin 106. Pagtatrabaho: Pagpasok ng datos

loading

Bokabularyo :: Tsino Tagalog

cū tĭ de 粗体的
Bold (teksto)
mú băn 模板
Template
yōu xiān quán 优先权
Mga Kagustuhan
wén jiàn chuán shū 文件传输
Ang paglilipat ng file
dēng lù 登陆
Mag-log on
guān jiàn zì 关键字
Keyword
yòng hù míng 用户名
User name
mì mā 密码
Password
shù zì qiān míng 数字签名
Digital na lagda
gōng gòng yù 公共域
Pampublikong domain
dài kuān 带宽
Bandwidth
guăng gào 广告
Watawat
tú biāo 图标
Icon
cháng jiàn wèn dá 常见问答
Kadalasang tinatanong