Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Chinese :: Aralin 106 Pagtatrabaho: Pagpasok ng datos

Bokabularyo

Bold (teksto)
cū tĭ de 粗体的
Template
mú băn 模板
Mga Kagustuhan
yōu xiān quán 优先权
Ang paglilipat ng file
wén jiàn chuán shū 文件传输
Mag-log on
dēng lù 登陆
Keyword
guān jiàn zì 关键字
User name
yòng hù míng 用户名
Password
mì mā 密码
Digital na lagda
shù zì qiān míng 数字签名
Pampublikong domain
gōng gòng yù 公共域
Bandwidth
dài kuān 带宽
Watawat
guăng gào 广告
Icon
tú biāo 图标
Kadalasang tinatanong
cháng jiàn wèn dá 常见问答