Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Chinese :: Aralin 104 Pagtatrabaho: Surfing sa internet

Bokabularyo

Homepage
zhŭ yè 主页
Mag-upload
shàng chuán 上传
Pumili
xuăn zé 选择
Folder
wén jiàn jiā 文件夹
Toolbar
gōng jù lán 工具栏
Balikan
hòu tuì 后退
Bookmark
shū qiān 书签
Slash
xié xiàn 斜线
Tutuldok (:)
mào hào 冒号
Dot com
diăn com 点com