Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Chinese :: Aralin 103 Pagtatrabaho: paggamit ng Internet

Bokabularyo

Internet
hù lián wăng 互联网
Link
liàn jiē 链接
Hyperlink
chāo liàn jiē 超链接
Internet service provider
hù lián wăng fú wù tí gōng shāng 互联网服务提供商
Network
wăng luò 网络
Web site
wăng zhàn 网站
Pahina ng web
wăng yè 网页
Web page address (URL)
wăng zhĭ 网址
Secure web site
ān quán web zhàn diăn 安全web站点
Browser
liú lăn qì 浏览器
Search engine
sōu suŏ yĭn qíng 搜索引擎
Secure server
ān quán fú wù qì 安全服务器