Tagalog Tsino Aralin 103 Bokabularyo aralin

Tsino :: Aralin 103. Pagtatrabaho: paggamit ng Internet

loading

Bokabularyo :: Tsino Tagalog

hù lián wăng 互联网
Internet
liàn jiē 链接
Link
chāo liàn jiē 超链接
Hyperlink
hù lián wăng fú wù tí gōng shāng 互联网服务提供商
Internet service provider
wăng luò 网络
Network
wăng zhàn 网站
Web site
wăng yè 网页
Pahina ng web
wăng zhĭ 网址
Web page address (URL)
ān quán web zhàn diăn 安全web站点
Secure web site
liú lăn qì 浏览器
Browser
sōu suŏ yĭn qíng 搜索引擎
Search engine
ān quán fú wù qì 安全服务器
Secure server

Mas Tsino

Aralin 104. Pagtatrabaho: Surfing sa internet Aralin 105. Pagtatrabaho: Nabigasyon mga tuntunin Aralin 106. Pagtatrabaho: Pagpasok ng datos Aralin 107. Kompyuter: Bahagi ng Aralin 108. Kompyuter: Email mga tuntunin Aralin 109. Kompyuter: magulong pag-uusap