Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Chinese :: Aralin 102 Pagtatrabaho: Naghahanap para sa trabaho

Bokabularyo

Mayroon ba kayong isang gumaganang permit?
nĭ yŏu gōng kă mā 你有工卡吗?
Mayroon akong isang gumaganang permit
wŏ yŏu gōng kă 我有工卡
Wala akong gumaganang permit
wŏ méi yŏu gōng kă 我没有工卡
Kailan kang maaari simula?
nĭ shén me shí hou kĕ yĭ lái shàng bān 你什么时候可以来上班?
Magbayad ako ng sampung dolyar ng isang oras
Mĕi yuán yī xiăo shí 10美元一小时
Kong bayaran sa bawat linggo
wŏ mĕi gè xīng qī fù xīn shuĭ 我每个星期付薪水
Kada buwan
mĕi gè yuè 每个月
Punta ka dito pag 8:00 AM
zăo shang diăn dào zhè lĭ 早上8点到这里
Trabaho ay magtatapos sa 4:30
sì diăn sān shí xià bān 4:30下班
Mayroon kang Sabado at Linggo na off
nĭ zhōu liù zhōu rì bù yòng shàng bān 你周六周日不用上班
magsuot ka ng uniporme
nĭ xū yào chuān zhì fú 你需要穿制服
Gusto mo ba ito
xiàng zhè yàng zuò 像这样做