Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Chinese :: Aralin 101 Pagtatrabaho: Paglalapat para sa trabaho

Bokabularyo

Naghahanap ako nang trabaho
wŏ zhèng zài zhăo gōng zuò 我正在找工作
Maaari ko makita ang iyong resume?
wŏ kĕ yĭ kān nĭ de jiăn lì mā 我可以看你的简历吗?
Narito ang aking resume
zhè shì wŏ de jiăn lì 这是我的简历
May reference na maaari akong makipag-ugnay?
wŏ kĕ yĭ lián xì zhè xiē tuī jiàn rén mā 我可以联系这些推荐人吗?
Narito ang isang listahan ng aking mga sanggunian
zhè shì wŏ tuī jiàn rén de liè biăo 这是我推荐人的列表
May karanasan ka ba?
nĭ yŏu duō shăo jīng yàn 你有多少经验?
Gaano ka na katagal nagtatrabaho sa patlang na ito?
nĭ zài zhè ge lĭng yù gōng zuò duō jiŭ le 你在这个领域工作多久了?
3 taon
sān nián 3年
Ako ay isang mataas na nagtapos ng paaralan
wŏ shì gāo zhōng bì yè shēng 我是高中毕业生
Ako ay isang nagtapos sa kolehiyo
wŏ shì dà xué bì yè shēng 我是大学毕业生
Naghahanap nang pansamantalang trabaho
wŏ zhèng zài zhăo jiān zhí 我正在找兼职
Gusto ko na magtrabaho ng full time
wŏ xiăng zhăo yī fèn quán rì de gōng zuò 我想找一份全日的工作
Nag-aalok ka ba ng health insurance?
nĭ tí gōng yī liáo băo xiăn mā 你提供医疗保险吗?
Oo, pagkatapos ng anim na buwan nang pagtatrabaho dito
shì de zài zhè lĭ gōng zuò liù gè yuè zhī hòu huì tí gōng 是的,在这里工作六个月之后会提供