Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Chinese :: Aralin 99 Tanggapan: Mesa

Bokabularyo

Naghahanap ako nang stapler
wŏ xū yào yī gè dìng shū qì 我需要一个订书器
Tamtak
tú dīng 图钉
Lapis
qiān bĭ 铅笔
Aklat
shū 书
Papel
zhĭ 纸
Kuwaderno
jì shì bĕn 记事本
Mga slide
huàn dēng piàn 幻灯片
Kalendaryo
rì lì 日历
Teyp
jiāo dài 胶带
Kailangan kong magkahanap ng mapa
wŏ xū yào yī zhāng dì tú 我需要一张地图