Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Chinese :: Aralin 95 Doctor: pakikipag-usap sa doktor

Bokabularyo

Mayroon ba kayong panaklay?
nĭ yŏu guăi zhàng mā 你有拐杖吗?
Mapilay
niŭ shāng 扭伤
Nabasag ang buto mo
nĭ gŭ tou duàn le 你骨头断了
Kailangan ko ng gamot para sa sakit
wŏ xū yào zhĭ téng yào 我需要止疼药
Wala akong mataas na presyon ng dugo
wŏ méi yŏu gāo xuè yā 我没有高血压
Buntis ako
wŏ huái yùn le 我怀孕了
Mayroon akong pantal
wŏ zhăng pí zhĕn le 我长皮疹了
Cut ay nahawaan
shāng kŏu găn răn le 伤口感染了
Hanapin sa ito gasgas
kān zhè yū shāng 看这瘀伤
Trangkaso
liú găn 流感
Mayroon akong sipon
wŏ găn mào le 我感冒了
Mayroon akong panginginig
wŏ shòu le fēng hán 我受了风寒
Saan sumasakit?
nă lĭ téng 哪里疼?
Sa lahat ng dako
quán shēn 全身
Gaano mo na katagal nadadama?
nĭ găn jué zhè yàng duō jiŭ le 你感觉这样多久了?
Nadarama ko na nang 3 araw
wŏ găn jué zhè yàng yŏu sān tiān le 我感觉这样有3天了
Umiinom ka ba nang gamot?
nĭ yŏu fú yòng shén me yào mā 你有服用什么药吗?
Oo, para sa aking puso
shì de zhì liáo xīn zàng de yào 是的,治疗心脏的药