Tagalog Tsino Aralin 93 Bokabularyo aralin

Tsino :: Aralin 93. Doctor: maysakit

loading

Bokabularyo :: Tsino Tagalog

wŏ xū yào kān yī shēng 我需要看医生
Kailangan kong makita ang doktor
yī shēng zài bàn gōng shì mā 医生在办公室吗?
Ito ba ang opisina nang doktor?
wŏ bù shū fu 我不舒服
Masama ang pakiramdam ko
wŏ bìng le 我病了
Ako ay may sakit
wŏ wèi téng 我胃疼
Mayroon akong sakit ng tiyan
wŏ tóu téng 我头疼
Mayroon akong sakit ng ulo
wŏ săng zi téng 我嗓子疼
Aking lalamunan Masakit
wŏ jué de ĕ xīn 我觉得恶心
Parang susuka ako
wŏ guò mĭn 我过敏
Mayroo akong allegy
wŏ lā dù zi 我拉肚子
Mayroon akong pagdudumi
wŏ yŏu diăn yūn 我有点晕
Ako ay nahihilo
wŏ piān tóu tòng 我偏头痛
Mayroon akong isang sobrang sakit ng ulo