Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Chinese :: Aralin 92 Bakasyon: Sa bansa

Bokabularyo

Sa bansa
zài xiāng jiān 在乡间
Batawan
mù chăng 牧场
Baysa
gŭ cāng 谷仓
Bukid
nóng chăng 农场
Magsasaka
nóng chăng zhŭ 农场主
Traktor
tuō lā jī 拖拉机
Ang langit ay maganda
tiān kōng hĕn mĕi 天空很美
Mayroong maraming bituin
tiān shàng yŏu hăo duō xīng xing 天上有好多星星
Ang buwan ay buong-buo
nà shi măn yuè 那是满月
Gustung-gusto ko ang araw
wŏ xĭ huan tài yáng 我喜欢太阳