Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Chinese :: Aralin 89 Bakasyon: Domestic na hayop

Bokabularyo

Mga Hayop
dòng wù 动物
Mayroon ba kayo ng aso?
nĭ yăng gŏu mā 你养狗吗?
Ako ay allergic sa pusa
wŏ duì māo guò mĭn 我对猫过敏
Mayroon akong isang ibon
wŏ yăng le yī zhĭ niăo 我养了一只鸟
Kuneho
tù zi 兔子
Inahin
mŭ jī 母鸡
Katyaw
gōng jī 公鸡
Gusto ko nang kabayo
wŏ xĭ huan mā 我喜欢马
Manok
xiăo jī 小鸡
Baboy
zhū 猪