Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Chinese :: Aralin 87 Bakasyon: Kailangan ko

Bokabularyo

Kailangan kong lumakad
wŏ xū yào chū qù sàn bù 我需要出去散步
Hindi ko kailangang manood ng telebisyon
wŏ bù xū yào kān diàn shì 我不需要看电视
Hindi ko kailangan manood nang pelikula
wŏ bù xū yào kān diàn yĭng 我不需要看电影
Kailangan kong gamitin ang computer
wŏ yāo yòng jì suàn jī 我要用计算机
Kailangan kong i-cross ang kalye
wŏ yāo guò mă lù 我要过马路
Kailangan ko na gumastos ng pera
wŏ yào huā qián 我要花钱
Kailangan kong ipadala ito sa pamamagitan ng koreo
wŏ yāo yóu jì tā 我要邮寄它
Kailangan kong pumila
wŏ xū yào pái duì 我需要排队
Hindi ko kailangan na magdeposito ng pera sa bangko
wŏ bù xū yào bă qián cún dào yín háng 我不需要把钱存到银行