Tagalog Tsino Aralin 84 Bokabularyo aralin

Tsino :: Aralin 84. Tabing-dagat: Panoorin para sa pasalungat na agos sa ilalim ng tubig

loading

Bokabularyo :: Tsino Tagalog

hăi tān shàng shā zi duō mā 海滩上沙子多吗?
Sandy ba ang beach?
nà li yŏu jiù shēng yuán mā 那里有救生员吗?
Mayroon bang isang tagapagsagip?
jĭ ge xiăo shí 几个小时?
kailan?
duì xiăo hái lái shuō ān quán mā 对小孩来说安全吗?
Ligtas ba para sa mga bata?
zài zhè lĭ yóu yŏng ān quán mā 在这里游泳安全吗?
Ligtas bang lumangoy dito?
wŏ men néng zài zhè lĭ yóu yŏng mā 我们能在这里游泳吗?
Maaari bang lumangoy dito?
shuĭ liáng mā 水凉吗?
Ang tubig ba ay malamig?
wŏ men zài zhè lĭ qián shuĭ ān quán mā 我们在这里潜水安全吗?
Maaari bang sumisid dito nang walang panganib?
zhè lĭ yŏu wēi xiăn de huí cháo mā 这里有危险的回潮吗?
May mapanganib pasalungat na agos sa ilalim ng tubig?
jī diăn zhăng cháo 几点涨潮?
Anong oras ang pagtaas ang tubig?
jī diăn luò cháo 几点落潮?
Anong oras ang low tide?
zhè lĭ yŏu hĕn qiáng de shuĭ liú mā 这里有很强的水流吗?
May isang malakas na kasalukuyang?
wŏ zĕn yàng cái néng dào dăo shàng 我怎样才能到岛上?
Paano ako makakakuha ng sa isla?
zhè lĭ yŏu chuán kĕ yĭ dài wŏ men qù nà li mā 这里有船可以带我们去那里吗?
May isang bangka na maaaring tumagal ng sa amin doon?