Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Chinese :: Aralin 76 Pagkain: inumin at pagkain

Bokabularyo

Dumplings
jiăo zi 饺子
Kape
kā fēi 咖啡
Cha
chá 茶
Miki
miàn tiáo 面条
Pop
qì shuĭ 汽水
Tubig
shuĭ 水
Limonada
níng méng shuĭ 柠檬水
Orange juice
jú zi shuĭ 橘子水
Gusto ko ng isang baso ng tubig
qĭng gĕi wŏ yī bēi shuĭ 请给我一杯水
French fries
zhá shŭ tiáo 炸薯条
Kendi
táng 糖
Tsokolate
qiăo kè lì 巧克力
Gum
kŏu xiāng táng 口香糖