Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Chinese :: Aralin 54 Sa paligid ng bayan: Sa bar

Bokabularyo

Maari ba kitang bilhan nang maiinom?
wŏ kĕ yĭ qĭng nĭ hē yī bēi mā 我可以请你喝一杯吗?
May bayad ba para sa admission?
xū yào rù chăng fèi mā 需要入场费吗?
Beer po, pakiusap
qĭng gĕi wŏ yī bēi pí jiŭ 请给我一杯啤酒
Gusto ko ng isang baso ng red wine
wŏ xiăng yào yī bēi hóng jiŭ 我想要一杯红酒
Anong uri ng beer?
nă zhŏng pí jiŭ 哪种啤酒?
White wine
bái pú tao jiŭ 白葡萄酒
Kailangan ko ng inumin
wŏ xiăng yào hē yī bēi 我想要喝一杯
Gusto mo bang sumayaw?
nĭ xiăng qù tiào wŭ mā 你想去跳舞吗?
Oo, gusto kong sumayaw
shì de wŏ xiăng qù tiào wŭ 是的,我想去跳舞
Ayaw kong sumayaw
wŏ bù xiăng qù tiào wŭ 我不想去跳舞
Ako ay nag-aalala
wŏ hĕn dān xīn 我很担心
Hindi ko mahanap ang aking ama
wŏ zhăo bù dào wŏ de bà ba 我找不到我的爸爸
Ako ay nawala
wŏ mí lù le 我迷路了
Mangyaring ba kayong maghintay para sa akin
qĭng dĕng dĕng wŏ 请等等我
Kailangan ko ng pulis
wŏ xū yào yī gè jĭng chá 我需要一个警察
Tulong!
jiù mìng 救命!