Tagalog Tsino Aralin 43 Bokabularyo aralin

Tsino :: Aralin 43. Paglalakbay: Saan ang aking bagahe?

loading

Bokabularyo :: Tsino Tagalog

xíng li lĭng qŭ chù 行李领取处
Lugar para sa pag-angkin ng bagahe
chuán sòng dài 传送带
Conveyor na sinturon
xíng li chē 行李车
Bagahe cart
qŭ xíng li de piào quàn 取行李的票券
Bagahe claim na tiket
xíng li yí shī 行李遗失
Nawala ang bagahe
shī wù zhāo lĭng 失物招领
Nawala at nahanap
xíng li yuán 行李员
Tagabitbit
diàn tī 电梯
Elebetor
zì dòng rén xíng dào 自动人行道
Umaandar na walkway
rù kŏu 入口
Pasukan
chū kŏu 出口
Lumabas
huò bì duì huàn 货币兑换
Papalitan nang pera
gōng gòng qì chē zhàn 公共汽车站
Hintuan ng bus
qì chē zū lìn 汽车租赁
Hiram nang sasakyan