Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Chinese :: Aralin 43 Paglalakbay: Saan ang aking bagahe?

Bokabularyo

Lugar para sa pag-angkin ng bagahe
xíng li lĭng qŭ chù 行李领取处
Conveyor na sinturon
chuán sòng dài 传送带
Bagahe cart
xíng li chē 行李车
Bagahe claim na tiket
qŭ xíng li de piào quàn 取行李的票券
Nawala ang bagahe
xíng li yí shī 行李遗失
Nawala at nahanap
shī wù zhāo lĭng 失物招领
Tagabitbit
xíng li yuán 行李员
Elebetor
diàn tī 电梯
Umaandar na walkway
zì dòng rén xíng dào 自动人行道
Pasukan
rù kŏu 入口
Lumabas
chū kŏu 出口
Papalitan nang pera
huò bì duì huàn 货币兑换
Hintuan ng bus
gōng gòng qì chē zhàn 公共汽车站
Hiram nang sasakyan
qì chē zū lìn 汽车租赁