Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Chinese :: Aralin 31 Mga Kasalungat: Madali/ mahirap

Bokabularyo

Madali
róng yì de 容易的
Mahirap
kùn nan de 困难的
Pareho
xiāng tóng de 相同的
Magkaiba
bù tóng de 不同的
Hilahin
lā 拉
Itulak
tuī 推
Ilan
bù duō de 不多的
Marami
xŭ duō de 许多的
Mahaba
cháng de 长的
Maikli
duăn de 短的
Wala
méi yŏu 没有
Isang bagay
yŏu yī xiē 有一些