Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Chinese :: Aralin 16 Direksyon: Halika dito

Bokabularyo

Sandali lamang, pakiusap
qĭng dĕng yī huì 请等一会
Maghintay dito, pakiusap
zài zhè lĭ dĕng yī xià 在这里等一下
Sumunod kayo sa akin, pakiusap
qĭng gēn zhe wŏ 请跟着我
Sumama kayo sa akin, pakiusap
qĭng gēn wŏ lái 请跟我来
Tutulungan ka niya
tā huì bāng zhù nĭ de 她会帮助你的
Pumasok ka
qĭng jìn 请进
Umupo ka
qĭng zuò 请坐
Hali ka
guò lái 过来
Ipakita mo sa akin, pakiusap
qĭng gào su wŏ 请告诉我