Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Chinese :: Aralin 4 Simula: Mangyaring at salamat sa iyo

Bokabularyo

Pakiusap
qĭng 请
Salamat
xiè xie 谢谢
Walang ano man
bù kè qi 不客气
Maligayang kaarawan
shēng rì kuài lè 生日快乐
Kongrats
zhù hè 祝贺
Pagbutihin mo
hăo yùn 好运
Ano ang iyong pangalan?
nĭ de míng zi shì shén me 你的名字是什么?
Pakiulit, hindi ko marinig ang iyong pangalan
wŏ méi yŏu tīng qīng chŭ nĭ de míng zi nĭ néng zài shuō yī biàn mā 我没有听清楚你的名字,你能再说一遍吗
Kinagagalak kitang makilala
hĕn gāo xìng jiàn dào nĭ 很高兴见到你
Taga saan ka?
nĭ cóng nă lĭ lái 你从哪里来?
Ako ay mula sa New York
wŏ cóng niŭ yuē lái 我从纽约来