Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Chinese :: Aralin 2 Simula: ginagamit ko ng kaunti

Bokabularyo

Nagsasalita ba kayo ng Ingles?
nĭ shuō yīng yŭ mā 你说英语吗?
Oo, kaunti
shì de shuō yī diăn 是的,说一点
Oo
shì 是
Hindi
bù shì 不是
Masaya akong makilala kayo
hĕn gāo xìng jiàn dào nĭ 很高兴见到你
Masaya akong makita ka
hĕn gāo xìng jiàn dào nĭ 很高兴见到你
G.
xiān sheng 先生
Gng.
nǚ shì 女士
Binibini
xiăo jiè 小姐