Tagalog Ingles Aralin 102 Bokabularyo aralin

Ingles :: Aralin 102. Pagtatrabaho: Naghahanap para sa trabaho

loading

Bokabularyo :: Ingles Tagalog

Do you have a working permit?
Mayroon ba kayong isang gumaganang permit?
I have a working permit
Mayroon akong isang gumaganang permit
I do not have a working permit
Wala akong gumaganang permit
When can you start?
Kailan kang maaari simula?
I pay ten dollars an hour
Magbayad ako ng sampung dolyar ng isang oras
I pay ten Euros an hour
Magbayad ako ng sampung Euros isang oras
I pay ten reals an hour
Magbayad ako ng sampung reals isang oras
I will pay you per week
Kong bayaran sa bawat linggo
Per month
Kada buwan
Be here at 8:00 AM
Punta ka dito pag 8:00 AM
Work ends at 4:30
Trabaho ay magtatapos sa 4:30
You have Saturdays and Sundays off
Mayroon kang Sabado at Linggo na off
You will wear a uniform
magsuot ka ng uniporme
You do it like this
Gusto mo ba ito