Tagalog Ingles Aralin 101 Bokabularyo aralin

Ingles :: Aralin 101. Pagtatrabaho: Paglalapat para sa trabaho

loading

Bokabularyo :: Ingles Tagalog

I am looking for a job
Naghahanap ako nang trabaho
May I see your resume?
Maaari ko makita ang iyong resume?
Here is my resume
Narito ang aking resume
Are there references I can contact?
May reference na maaari akong makipag-ugnay?
Here is a list of my references
Narito ang isang listahan ng aking mga sanggunian
How much experience do you have?
May karanasan ka ba?
How long have you been working in this field?
Gaano ka na katagal nagtatrabaho sa patlang na ito?
3 years
3 taon
I am a high school graduate
Ako ay isang mataas na nagtapos ng paaralan
I am a college graduate
Ako ay isang nagtapos sa kolehiyo
I am looking for a part time job
Naghahanap nang pansamantalang trabaho
I would like to work full time
Gusto ko na magtrabaho ng full time
Do you offer health insurance?
Nag-aalok ka ba ng health insurance?
Yes, after six months of working here
Oo, pagkatapos ng anim na buwan nang pagtatrabaho dito