Tagalog Ingles Aralin 96 Bokabularyo aralin

Ingles :: Aralin 96. Doctor: Paghingi ng tulong

loading

Bokabularyo :: Ingles Tagalog

Take two pills a day
Dalawang tabletas sa isang araw
Are you the nurse?
Ikaw ba ang nars?
Is the doctor in?
Andito ba ang doktor?
Are you the nurse (female)?
Ikaw ba ang nars (babae)?
Is it serious?
Ito ba malubha?
I don't know what I have
Hindi ko alam kung ano ang mayroon ako
I have lost my glasses
Nawala ko ang aking salamin sa mata
Can you replace them right away?
Maaari mong palitan ang mga ito kaagad?
Do I need a prescription?
Kailangan ko ba ng reseta?
Is there a pharmacy nearby?
Mayroon bang malapit na parmasya?
I need something for a cold
Kailangan ko ng para sa sipon
Thank you for your help
Salamat sa iyo para sa iyong tulong
How much do I owe you?
Magkano ang dapat kong bayaran?