Tagalog Ingles Aralin 95 Bokabularyo aralin

Ingles :: Aralin 95. Doctor: pakikipag-usap sa doktor

loading

Bokabularyo :: Ingles Tagalog

Do you have crutches?
Mayroon ba kayong panaklay?
Sprain
Mapilay
You broke a bone
Nabasag ang buto mo
I need medicine for the pain
Kailangan ko ng gamot para sa sakit
I do not have high blood pressure
Wala akong mataas na presyon ng dugo
I am pregnant
Buntis ako
I have a rash
Mayroon akong pantal
The cut is infected
Cut ay nahawaan
Look at this bruise
Hanapin sa ito gasgas
Flu
Trangkaso
I have a cold
Mayroon akong sipon
I have chills
Mayroon akong panginginig
Where does it hurt?
Saan sumasakit?
Everywhere
Sa lahat ng dako
How long have you felt this way?
Gaano mo na katagal nadadama?
I have felt this way for 3 days
Nadarama ko na nang 3 araw
Are you taking any medication?
Umiinom ka ba nang gamot?
Yes, for my heart
Oo, para sa aking puso