Tagalog Ingles Aralin 93 Bokabularyo aralin

Ingles :: Aralin 93. Doctor: maysakit

loading

Bokabularyo :: Ingles Tagalog

I need to see a doctor
Kailangan kong makita ang doktor
Is the doctor in the office?
Ito ba ang opisina nang doktor?
I don’t feel well
Masama ang pakiramdam ko
I am sick
Ako ay may sakit
I have a stomach ache
Mayroon akong sakit ng tiyan
I have a head ache
Mayroon akong sakit ng ulo
Lay down
Ilapag
I need to lay down
Kailangan ko upang ihiga
My throat hurts
Aking lalamunan Masakit
I feel nauseous
Parang susuka ako
I have an allergy
Mayroo akong allegy
I have diarrhea
Mayroon akong pagdudumi
I am dizzy
Ako ay nahihilo
I have a migraine
Mayroon akong isang sobrang sakit ng ulo