Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

English :: Aralin 93 Doctor: maysakit

Bokabularyo

Kailangan kong makita ang doktor
I need to see a doctor
Ito ba ang opisina nang doktor?
Is the doctor in the office?
Masama ang pakiramdam ko
I don’t feel well
Ako ay may sakit
I am sick
Mayroon akong sakit ng tiyan
I have a stomach ache
Mayroon akong sakit ng ulo
I have a head ache
Ilapag
Lay down
Kailangan ko upang ihiga
I need to lay down
Aking lalamunan Masakit
My throat hurts
Parang susuka ako
I feel nauseous
Mayroo akong allegy
I have an allergy
Mayroon akong pagdudumi
I have diarrhea
Ako ay nahihilo
I am dizzy
Mayroon akong isang sobrang sakit ng ulo
I have a migraine