Tagalog Ingles Aralin 68 Bokabularyo aralin

Ingles :: Aralin 68. Kainan: Pagbabayad

loading

Bokabularyo :: Ingles Tagalog

Can I speak with the manager?
Maaari ba akong makipag-usap sa manager?
What is this?
Ano ito?
Bill
Kuwenta
Tip
Tip
Can I pay with a credit card?
Maaari ba akong magbayad gamit ang credit card?
How much do I owe you?
Magkano ang dapat kong bayaran?
The bill, please
Ang bill, pakiusap
Do you have another credit card?
Mayroon ba kayong isa pang credit kard?
I need a receipt
Kailangan ko nang resibo
Where is the bathroom?
Nasaan ang banyo?
Exit
Lumabas
Entrance
Pasukan
Thank you for the good service
Salamat sa iyo para sa mahusay na serbisyo