Tagalog Ingles Aralin 61 Bokabularyo aralin

Ingles :: Aralin 61. Pambilihan: Ang isang pagbebenta

loading

Bokabularyo :: Ingles Tagalog

I am looking for a necklace
Naghahanap ako para nang kuwintas
What time will the store close?
Anong oras sasara sa tindahan?
Are there any sales?
May nabenta ba?
I am going to pay cash
Ako ay magbayad nang cash
Can you hold it for me?
Maari mo bang hawakan para sa akin?
Do you accept credit cards?
Tumatanggap ba kayo ng credit cards?
I would like to exchange this
Gusto kong magpapalit nito
Can I return it?
Maaari ko bang ibalik ito?
Open
Buksan
Closed
Sarado
Closed for lunch
Sarado para sa tanghalian
Receipt
Resibo
Defective
Sira
Broken
Nasira
Exit
Lumabas
Entrance
Pasukan
Sales person
Ahente
Sales person (female)
Ahente (babae)
What time will the store close?
Anong oras sasara sa tindahan?