Tagalog Ingles Aralin 49 Bokabularyo aralin

Ingles :: Aralin 49. Hotel: Oras upang pumunta

loading

Bokabularyo :: Ingles Tagalog

Where is the American embassy?
Saan ang Amerikano embahada?
Where can I find a taxi?
Saan ako maaaring makahanap ng taxi?
I need to rent a car
Kailangan kong magrenta ng kotse
Can you get me a taxi?
Maaari kang kumuha ng taxi?
I like the balcony
Gusto ko ang balkonahe
I need a bellhop
Kailangan ko ng isang sugo
I am ready to check out
Ako ay handa nang umalis
I enjoyed my stay
Nagustohan ko ang aking pasamtalang pagtira
This is a beautiful hotel
Ito ay isang magandang hotel
Your staff are outstanding
Iyong mga tauhan ay magagaling
I will recommend you
Irerekomenda kita
Thank you for everything
Salamat sa iyo para sa lahat