Tagalog Ingles Aralin 47 Bokabularyo aralin

Ingles :: Aralin 47. Hotel: Mga kailangan

loading

Bokabularyo :: Ingles Tagalog

Where is the elevator?
Saan ang elevator?
I need to speak with the manager
Kailangan kong makipag-usap sa manager ang
The shower does not work
Ang shower ay hindi gumagana
The room does not have any blankets
Ang kuwarto ay walang mga kumot
Can you bring me another pillow?
Maaari mong Pakidalhan ako ng isa pang unan?
Our room has not been cleaned
Aming kuwarto ay hindi pa nalinis
We need towels for the pool
Kailangan namin ng mga tuwalya para sa pool
There is no hot water
Walang mainit na tubig
I don't like this room
Hindi ko gusto ang kuwartong ito
We need an air-conditioned room
Kailangan namin ng mga naka-air condition na kuwarto
I do not have a reservation
Wala akong reservation