Tagalog Ingles Aralin 45 Bokabularyo aralin

Ingles :: Aralin 45. Paglalakbay: Dadating sa iyong patutunguhang

loading

Bokabularyo :: Ingles Tagalog

Welcome
Maligayang pagdating
Here is my passport
Narito ang aking pasaporte
Do you have anything to declare?
Mayroon ba kayong anumang idedeklara?
Yes, I have something to declare
Oo, mayroon akong isang bagay na idedeklara
No, I have nothing to declare
Hindi, wala akong idedeklara
I am here on business
Ako ay nandito para sa negosyo
I am here on vacation
Ako ay dito para sa bakasyon
I will be here one week
Ako dito pars sa isang linggo
I am staying at the Marriott hotel
Ako naglalagi sa Marriott hotel
Where can I claim my luggage?
Saan ko maaaring i-claim ang aking bagahe?
Where is customs?
Saan ang customs?
Could you please help me with my bags?
Maaari ba ninyo akong tulungan sa aking bag?
Could I see your baggage claim ticket?
Maaari ko bang makita ang iyong bagahe claim na ticket?