Tagalog Ingles Aralin 3 Bokabularyo aralin

Ingles :: Aralin 3. Simula: Magsalita mas mabagal

loading

Bokabularyo :: Ingles Tagalog

Speak slowly
Magsalita ka ng mabagal
I don't understand
Hindi kita maintindihan
Do you understand?
Naiintindihan ba ninyo?
Sure
Sigurado
Repeat, please
Ulitin, pakiusap
Again
Muli
Word by word
Salita sa salita
Slowly
Dahan-dahan
How do you say?
Paano ba ninyo ito sinasabi?
What does it mean?
Ano ang ibig sabihin?
What did you say?
Ano ang sinabi ninyo?
Do you have a question?
Mayroon ba kayong tanong?