Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

French :: Aralin 25 Oras: Buwan ng taon

Bokabularyo

Ang mga buwan ng taon
Les mois de l’année
Enero
Janvier
Pebrero
Février
Marso
Mars
Abril
Avril
Mayo
Mai
Hunyo
Juin
Hulyo
Juillet
Agosto
Août
Setyembre
Septembre
Oktubre
Octobre
Nobyembre
Novembre
Disyembre
Décembre