Tagalog Espanyol Aralin 69 Bokabularyo aralin

Espanyol :: Aralin 69. Pagkain: Tindahan ng pagkain

loading

Bokabularyo :: Espanyol Tagalog

Supermercado (el)
Grocery store
El supermercado está abierto
Ang pamilihan na tindahan ay bukas
Cerrado
Sarado
Carrito
Pinangbili na kariton
Cesta
Basket
¿Ustedes tienen arroz?
Mayroon ba kayong kanin?
Comprar
Bumili
Pagar
Magbayad
¿En qué pasillo?
Sa anong pasilyo?
Carnicería (la)
Tindahan ng karne
Panadería (la)
Panaderya
¿En dónde está el agua?
Nasaan ang tubig?