Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig

Japanese :: Aralin 103 Pagtatrabaho: paggamit ng Internet

Bokabularyo

Internet
intaーnetto インターネット
Link
rinku リンク
Hyperlink
haipaーrinku ハイパーリンク
Internet service provider
intaーnettosaーbisupurobaidaー インターネットサービスプロバイダー
Network
nettowaーku ネットワーク
Web site
webu saito ウェブサイト
Pahina ng web
webu peーji ウェブページ
Web page address (URL)
webu peーji no adoresu ウェブページのアドレス
Secure web site
anzen na webu saito 安全なウェブサイト
Browser
burauza ブラウザ
Search engine
kensaku enjin 検索エンジン
Secure server
anzen na saーbaー 安全なサーバー