ภาษาไทย ภาษาจีน บทเรียน 109 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาจีน :: บทเรียน 109. คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ

loading

คำศัพท์ :: ภาษาจีน ภาษาไทย

liú yán bĕn 留言本
สมุดเยี่ยม
gòu wù chē 购物车
ตะกร้าช้อปปิ้ง
xīn wén zŭ 新闻组
กลุ่มข่าวสาร
dìng yuè 订阅
สมัครสมาชิก
fā chū duăn xìn 发出短信
ข้อความที่ส่งออก
jiā mì yóu jiàn 加密邮件
อีเมลที่เข้ารหัสลับ
fā jiàn xiāng 发件箱
กล่องส่ง
yĭ shān chú yóu jiàn 已删除邮件
ข้อความที่ถูกลบ
shōu jiàn xiāng 收件箱
กล่องขาเข้า
dāi fā yóu jiàn 待发邮件
กล่องขาออก

เพิ่มเติม ภาษาจีน

บทเรียน 1. เริ่ม: สวัสดี บทเรียน 2. เริ่ม: ผมพูด…นิดหน่อย บทเรียน 3. เริ่ม: พูดช้าลง บทเรียน 4. เริ่ม: กรุณาและขอขอบคุณ บทเรียน 9. เริ่ม: คำสำนวน บทเรียน 10. หมายเลข: 0 ถึง 10 บทเรียน 11. หมายเลข: 11 ถึง 20 บทเรียน 13. หมายเลข: 10 ถึง 100 บทเรียน 14. หมายเลข: 100 ถึง 1000 บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000 บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี