ภาษาไทย ภาษาจีน บทเรียน 15 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาจีน :: บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000

loading

คำศัพท์ :: ภาษาจีน ภาษาไทย

yī qiān 一千
หนึ่งพัน
liăng qiān 两千
สองพัน
sān qiān 三千
สามพัน
sì qiān 四千
สี่พัน
wŭ qiān 五千
ห้าพัน
liù qiān 六千
หกพัน
qī qiān 七千
เจ็ดพัน
bā qiān 八千
แปดพัน
jiŭ qiān 九千
เก้าพัน
yī wàn 一万
หนึ่งหมื่น

เพิ่มเติม ภาษาจีน

บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่