ภาษาไทย ภาษาจีน บทเรียน 13 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาจีน :: บทเรียน 13. หมายเลข: 10 ถึง 100

loading

คำศัพท์ :: ภาษาจีน ภาษาไทย

shí 十
สิบ
èr shí 二十
ยี่สิบ
sān shí 三十
สามสิบ
sì shí 四十
สี่สิบ
wŭ shí 五十
ห้าสิบ
liù shí 六十
หกสิบ
qī shí 七十
เจ็ดสิบ
bā shí 八十
แปดสิบ
jiŭ shí 九十
เก้าสิบ
yī bǎi 一百
หนึ่งร้อย

เพิ่มเติม ภาษาจีน

บทเรียน 14. หมายเลข: 100 ถึง 1000 บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000 บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว