ภาษาไทย ภาษาจีน บทเรียน 11 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาจีน :: บทเรียน 11. หมายเลข: 11 ถึง 20

loading

คำศัพท์ :: ภาษาจีน ภาษาไทย

shí yī 十一
สิบเอ็ด
shí èr 十二
สิบสอง
shí sān 十三
สิบสาม
shí sì 十四
สิบสี่
shí wŭ 十五
สิบห้า
shí liù 十六
สิบหก
shí qī 十七
สิบเจ็ด
shí bā 十八
สิบแปด
shí jiŭ 十九
สิบเก้า
èr shí 二十
ยี่สิบ

เพิ่มเติม ภาษาจีน

บทเรียน 13. หมายเลข: 10 ถึง 100 บทเรียน 14. หมายเลข: 100 ถึง 1000 บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000 บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน