ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บทเรียน 98 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

Where are the scissors?
กรรไกรอยู่ที่ไหน
Pencil sharpener
กบเหลาดินสอ
Paperclip
คลิปหนีบกระดาษ
I need a pen
ผมต้องการปากกา
Writing pad
สมุดฉีก
Ruler
ไม้บรรทัด
Envelope
ซองจดหมาย
Stamp
แสตมป์
Glue
กาว
Eraser
ยางลบ