ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บทเรียน 97 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

Fax machine
เครื่องแฟ็กซ์
Photocopier
เครื่องถ่ายเอกสาร
Telephone
โทรศัพท์
Typewriter
เครื่องพิมพ์ดีด
Projector
เครื่องฉาย
Computer
คอมพิวเตอร์
Screen
จอภาพ
Is the printer working?
เครื่องพิมพ์ทำงานหรือไม่
Disk
แผ่นดิสก์
Calculator
เครื่องคิดเลข