ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ บทเรียน 79 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาอังกฤษ :: บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร

loading

คำศัพท์ :: ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

Bottle
ขวด
Jar
โถ
Can
กระป๋อง
Box
กล่อง
Sack
กระสอบ
Bag
ถุง
A little more
อีกหน่อย
More
เพิ่มขึ้น
A portion
ส่วนหนึ่ง
A little
เล็กน้อย
Too much
มากเกินไป

เพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ

บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน